Безопасност и околна среда

ОТГОВОРНОСТ ЗА ХОРАТА И ОКОЛНАТА СРЕДА

Като ангажирана строителна компания "МИРАТ ГРУП" ООД осъзнава своята отговорност за опазване на живота и здравето на хората, както и за опазване на околната среда и природата.

Политиката на компанията е насочена към максимално обезопасяване на работните площадки и запазване на околната среда. Освен ежедневните /регулярни/ мерки в тази насока, компанията разработва и внедрява непрекъснато нови технически решения в строителния процес, които оптимизират работата и довеждат до по-голяма сигурност на работния процес.

 Като доказателство за успешната работа на фирмата в тази сфера е успешното сертифициране по стандарт ISO за опазване на околната среда.


СИГУРНОСТ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА

В компанията е отделено голямо внимание на сигурността на служителите, особено на тези, чието работно място е на строителните обекти. В този аспект е внедрен друг европейски стандарт OHSAS 18000:2007. Ръководството на компанията се стреми непрекъснато да гарантира и повишава сигурността по време на работа и така да сведе до минимум риска от трудови злополуки. За целта в компанията се извършва непрекъснат контрол на трудовата дисциплина и спазване на условията за безопасност при работа.

От началото 2012г. "МИРАТ ГРУП" ООД въведе и Система за управление на социална отговорност (СУСО)- SA 8000:2008, в чиято основа стои осигуряването на благоприятни условия на труд и защита правата на работниците и служителите.